Skip to content Skip to footer

Chính sách bảo mật

1 / LỜI NÓI ĐẦU

Để sử dụng trang web www.groupeidec.com, Người dùng cần cung cấp dữ liệu cá nhân của họ.

Việc sử dụng trang web, đăng ký và tạo tài khoản người dùng có nghĩa rằng Người dùng chấp nhận hoàn toàn và đầy đủ chính sách bảo mật hiện tại.

Chính sách Bảo mật có hiệu lực trên mỗi trang của website và cũng được bao gồm trong Điều khoản và Điều kiện Chung như một tài liệu tham khảo.

2 / ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ và cách diễn đạt có chữ cái đầu tiên được viết hoa trong Chính sách Bảo mật này được định nghĩa như dưới đây, cho dù chúng được sử dụng ở dạng số ít hay số nhiều:

– “Chính sách Bảo mật”: đề cập đến Chính sách Bảo mật hiện đang được áp dụng nhằm mục đích thông báo cho Người dùng, với bất kể mục đích sử dụng là kinh doanh hay tiêu dùng (hoặc là người dùng phổ thông), về cam kết của Công ty, với tư cách là tổ chức chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, về việc tôn trọng Dữ liệu của Người dùng khi họ thực hiện truy cập trang web này và cho phép người dùng thực hiện các quyền được trao, nếu có, theo phiên bản sửa đổi của Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu của Pháp.

– “Tài khoản Người dùng”: là không gian cá nhân của một người khi họ đã đăng ký tài khoản, có thể truy cập tài khoản người dùng qua trang web.

– “Dữ liệu”: đề cập đến tất cả các loại dữ liệu cá nhân của Người dùng được thu thập và xử lý khi họ truy cập trang web, cụ thể là khi họ gửi yêu cầu liên hệ, đăng ký bản tin, gửi đơn xin việc hoặc tạo Tài khoản Người dùng;

– “Phụ trách xử lý”: đề cập đến Công ty đưa ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng cũng như cách thức xử lý các dữ liệu thu được thông qua việc sử dụng trang web.

– “Người dùng” đề cập đến bất kỳ người nào thực hiện truy cập trang web.

3 / MỤC TIÊU

Chính sách Bảo mật quy định rõ các cam kết của Công ty với tư cách là cơ quan phụ trách xử lý những dữ liệu người dùng đã được thu thập cũng như xử lý khi người dùng thực hiện gửi các yêu cầu liên hệ, đăng ký bản tin điện tử, gửi đơn xin việc, khảo sát kinh doanh và tạo Tài khoản Người dùng.

4 / DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

Với tư cách là cơ quan phụ trách xử lý dữ liệu, Công ty thu thập và xử lý ba loại dữ liệu:

4.1 – Dữ liệu cá nhân

Khi người dùng gửi yêu cầu liên hệ, đăng ký bản tin điện tử hoặc tạo Tài khoản Người dùng, Công ty yêu cầu người đăng ký cung cấp một số dữ liệu cá nhân.
Trên biểu mẫu liên hệ, các trường thông tin được đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc để cung cấp đủ dữ liệu để Công ty liên hệ với Người dùng, gửi Bản tin điện tử hoặc tạo Tài khoản Người dùng.
Nếu không điền vào các trường này, yêu cầu từ Người dùng có thể không được xử lý.
Người dùng có thể tùy chọn đưa ra các câu trả lời cho các trường thông tin không được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*).

4.2 – Dữ liệu nghiệp vụ

Để gửi yêu cầu liên hệ, gửi đơn xin việc và tạo Tài khoản người dùng, Công ty yêu cầu người dùng cung cấp một số dữ liệu cá nhân.
Trong đơn xin việc, chỉ những trường thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc cần điền để Công ty có thể xét đơn xin việc và để Công ty có thể liên hệ nếu cần.
Nếu không điền vào các trường này, đơn ứng tuyển từ Người dùng có thể không được xử lý.
Người dùng có thể tùy chọn đưa ra các câu trả lời cho các trường thông tin không được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*).

4.3 – Dữ liệu kết nối

Công ty cũng thu thập địa chỉ IP, thông tin kết nối chi tiết và cookie khi người dùng truy cập trang web, các dữ liệu kết nối được kiểm soát cụ thể theo điều 9 trong Chính sách Bảo mật.
Người dùng được thông báo trước khi sử dụng trang web rằng dữ liệu của họ sẽ được thu thập và xử lý đồng thời (ii) người dùng phải đồng ý bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm trên cửa sổ thông tin và chấp thuận khi dữ liệu được thu thập qua Biểu mẫu Liên hệ.

5 / SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ

Khi thực hiện gửi một yêu cầu liên hệ, gửi đơn ứng tuyển, hoặc thiết lập đăng ký nhận Bản tin điện tử hoặc tạo Tài khoản Người dùng, một thông báo được gửi tới Người dùng rằng dữ liệu của họ được thu thập và xử lý để:

• Tiếp nhận, quản lý và xử lý các yêu cầu cần liên hệ;

• Quản lý hồ sơ xin việc;

• Khảo sát kinh doanh;

• Thiết lập các sở thích tùy chỉnh.

6 / MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu được lưu trữ nghiêm ngặt để Công ty, nhân viên của Công ty bất kể trạng thái tuyển dụng và nhân viên kỹ thuật đã được bổ nhiệm sử dụng, đồng thời tôn trọng các mục đích được xác định trong Điều 5.
Công ty có thể trao đổi một số dữ liệu với các nhà thầu phụ của mình để xử lý các yêu cầu từ Người dùng, bao gồm cả các cơ quan chuyên môn mà Công ty chỉ định với mục đích bán các tài sản dự án; điều kiện tiên quyết là phải được Người dùng chấp thuận khi thực hiện việc thu thập dữ liệu thông qua biểu mẫu liên hệ.
Các nhà thầu phụ có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, khi dữ liệu này được cung cấp cho họ và chỉ có thể sử dụng dữ liệu trong khuôn khổ nhiệm vụ mà nhà thầu phụ được giao hoặc các dịch vụ mà họ được yêu cầu thực hiện.
Công ty đảm bảo rằng Dữ liệu Người dùng sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào khi chưa được Người dùng đồng ý.
Công ty không bán hoặc cho bên thứ ba thuê Dữ liệu Người dùng.
Trong những trường hợp cụ thể, Công ty có thể phải công bố dữ liệu, nếu được cơ quan pháp luật và cơ quan hành chính yêu cầu.

7 / LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Dữ liệu được Công ty lưu giữ không vượt quá thời hạn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập và theo như định nghĩa ở trên, bên cạnh đó, trong mọi trường hợp dữ liệu không được lưu giữ:
· Trong hơn sáu mươi (60) ngày sau khi Người dùng yêu cầu Công ty xóa hoặc chuyển giao dữ liệu;
· Hơn hai (2) năm sau lần liên hệ cuối cùng với Người dùng đối với những người đã gửi đơn xin việc đến Công ty;
· Lâu hơn thời hạn của quan hệ kinh doanh với Người dùng đối với các dữ liệu liên quan đến khách hàng tiềm năng và hơn ba (3) năm sau khi dữ liệu được thu thập hoặc sau lần liên hệ cuối cùng với Người dùng đối với dữ liệu liên quan đến khách hàng tiềm năng;
· Vượt quá thời hạn của hợp đồng liên quan đến dữ liệu ký kết với các Đối tác của Công ty.
Khi kết thúc khoảng thời gian lưu trữ quy định tại Điều 7, dữ liệu sẽ được lưu trữ một cách an toàn trong một khoảng thời gian cần thiết và/hoặc theo nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận pháp lý hoặc quy định hiện hành.

8 / CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng có những quyền sau:
– Quyền truy cập, có nghĩa là người dùng có thể nhận được thông báo xác nhận từ người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu rằng dữ liệu đang được xử lý hay không được xử lý, quyền truy cập vào các dữ liệu này và thông tin khác nhau sẽ bao gồm cả mục đích của việc xử lý, danh mục dữ liệu liên quan đến người dùng, hay ai sẽ tiếp nhận dữ liệu này, v.v.
– Quyền chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến người dùng càng sớm càng tốt, khi dữ liệu không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc không rõ ràng, hoặc khi việc thu thập và xử lý dữ liệu không được cho phép;
– Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu thực hiện bởi người chịu trách nhiệm xử lý hoặc chuyển giao dữ liệu, trừ khi có các động cơ hợp pháp hoặc các động cơ khác có ý nghĩa vì lợi ích của Người dùng.
– Quyền xóa dữ liệu của họ vì những lý do sau:
· Dữ liệu không còn được yêu cầu cung cấp để phục vụ cho mục đích thu thập và xử lý của Công ty nữa;
· Người dùng rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu khi không có lý do pháp lý nào khác cho việc xử lý dữ liệu;
· Người dùng phản đối việc xử lý dữ liệu, không có lý do chính đáng nào biện minh cho việc xử lý dữ liệu;
· Dữ liệu đã được xử lý trái phép;
· Dữ liệu phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Công ty phải tôn trọng;
· Dữ liệu được thu thập khi người có liên quan chưa đủ tuổi thành niên.
– Quyền trọn đời của Người dùng trong việc lên kế hoạch trước nhằm xác định các điều kiện liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu mà Công ty đã thu thập và xử lý để áp dụng sau khi người dùng qua đời;
– Quyền chuyển giao và khôi phục Dữ liệu cho phép Người dùng tiếp nhận dữ liệu mà họ đã chuyển giao cho Công ty ở định dạng có cấu trúc được sử dụng phổ biến và đọc được bởi một loại máy móc, đồng thời chuyển các dữ liệu này cho một cơ quan khác chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu mà không bị từ chối hoặc cản trở bởi Công ty đã tiếp nhận dữ liệu này ban đầu.
Nếu Người dùng muốn sử dụng một trong các quyền đã đề cập ở trên, người dùng sẽ gửi yêu cầu giải quyết:
· Qua e-mail đến địa chỉ sau: webmarketing@groupeidec.com;
· Qua dịch vụ bưu điện đến địa chỉ sau:
Groupe Idec – Service Marketing & Communication – 37 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS, FRANCE;
Nếu Người dùng quyết định thực hiện một trong số các quyền của mình thông qua hình thức email, Dữ liệu sẽ được cung cấp qua email khi có thể, trừ khi Người dùng yêu cầu cụ thể rằng điều này không nên xảy ra.

9 / BẢO MẬT DỮ LIỆU

Công ty áp dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ, thích hợp và có liên quan để đảm bảo an ninh dữ liệu, đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn dữ liệu bị thay đổi, phá hủy và ngăn chặn sự truy cập của bất kỳ bên thứ ba nào:
Nếu Công ty nhận thức được về vi phạm hoặc khi dữ liệu trở nên dễ bị tấn công hoặc có vi phạm về bảo mật hoặc khi được thông báo về vi phạm bảo mật, Công ty phải thông báo cho cơ quan kiểm soát về:
· bản chất của vi phạm, lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm bảo mật bao gồm nếu có thể, các danh mục và số lượng người ước tính bị ảnh hưởng bởi vi phạm, lỗ hổng hoặc vụ tấn công, các danh mục và số lượng dữ liệu ước tính được ghi nhận là đã bị ảnh hưởng;
· hậu quả có thể xảy ra của việc vi phạm dữ liệu cá nhân;
· các biện pháp được Công ty thực hiện hoặc được lập kế hoạch thực hiện nhằm khắc phục lỗi, lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm bảo mật, bao gồm cả các biện pháp hạn chế mọi tác động bất lợi khi có thể.
· Nếu không thể cung cấp tất cả các thông tin này cùng một lúc, thì có thể cung cấp theo từng giai đoạn trong một khoảng thời gian hợp lý.
Các lỗi, lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm bảo mật không có khả năng dẫn đến rủi ro đối với các quyền và tự do của Người dùng sẽ không được Công ty thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

10 / COOKIES

Cookies là các tệp tin nhỏ được gửi đến trình duyệt và được ghi lại trên đĩa cứng của máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng màn hình cảm ứng, v.v., khi Người dùng thực hiện kết nối với trang Web.

Cookies chỉ lưu trữ một mã nhận dạng mà không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến Người dùng.

Do đó, việc lưu trữ cookies trong quá trình sử dụng trang web không giúp chúng tôi nhận dạng cá nhân người dùng, mà giúp ghi lại thông tin liên quan đến việc duyệt web của người dùng để Công ty nhận biết được khi Người dùng truy cập lại trang web.

Thời gian lưu trữ các cookies này không được vượt quá mười ba (13) tháng kể từ lần lưu trữ đầu tiên trên thiết bị của Người dùng.

Trình duyệt của Người dùng có thể ghi lại một số loại cookies sau:

· Có thể ghi lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc truy cập trang web của người dùng, như cụ thể là các trang người dùng đã truy cập và thời gian lưu lại trên trang;

· Để giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng về trang web;

· Để lập số liệu thống kê, số lượng người truy cập và thông tin về việc sử dụng các yếu tố khác nhau trên trang web (tính năng và nội dung được xem, ngày giờ xem…), để chúng tôi có thể cải thiện trang web và giúp cho việc điều hướng trang web dễ dàng hơn;

· Để nhận ra Người dùng là khách truy cập trước đó cũng như ghi nhớ các tùy chọn có thể được gửi khi trình duyệt kết nối với trang web.

· Để điều chỉnh cách trình bày của trang web phù hợp với thông số kỹ thuật hiển thị theo thiết bị, phần mềm trình duyệt hoặc trình đọc mà Khách hàng sử dụng (ngôn ngữ sử dụng, độ phân giải màn hình, hệ điều hành, v.v.) trong các lần truy cập của họ.

Vì lý do này và cũng như đối với các cookies không được sử dụng riêng để giúp điều hướng xung quanh trang web dễ dàng hơn, một thông báo sẽ xuất hiện khi Người dùng truy cập trang web lần đầu tiên, để thông báo cho Người dùng về việc lưu trữ các cookies, (i) việc xuất hiện và cách sử dụng chính xác của cookies và (ii) việc có thể từ chối cookies trên thiết bị của bạn và thay đổi cài đặt bằng cách nhấp vào liên kết trên thông báo và (iii) bằng cách tiếp tục điều hướng trên trang web, người dùng đồng ý lưu trữ cookies trên thiết bị của họ.

Người dùng có thể thay đổi quyết định đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trên trình duyệt hoặc trên bất kỳ công cụ nào khác được sử dụng để truy cập trang web.

Tuy nhiên, thao tác này sẽ dẫn đến việc xóa tất cả các cookies được sử dụng bởi trình duyệt Internet, bao gồm cả những cookies được sử dụng bởi các trang web khác và có khả năng làm phức tạp việc trải nghiệm web trên Internet.

Người dùng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để lưu trữ cookies trên thiết bị của mình hoặc từ chối việc lưu trữ một cách toàn bộ hoặc lưu trữ tùy theo nhà phát hành.

Người dùng cũng có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookies tùy theo từng thời điểm, trước khi cookies có thể được lưu trữ trên thiết bị của họ.

Cài đặt của mỗi trình duyệt là khác nhau trong việc quản lý cookies và thực hiện các lựa chọn liên quan đến cookies.

Các cài đặt được mô tả trong menu hỗ trợ trên trình duyệt của Người dùng. 

Phần hỗ trợ sẽ giúp người dùng biết cách thay đổi các lựa chọn của họ về cookies.

Cuối cùng, Công ty sử dụng dịch vụ của các đối tác bên thứ ba để tìm hiểu cách trang web này được sử dụng nhằm cải thiện trải nghiệm của Người dùng và cung cấp quảng cáo tùy chỉnh.

Chúng tôi không kiểm soát cookies được sử dụng bởi các đối tác này,

Để từ chối việc lưu trữ và đọc cookies và các trình theo dõi, Người dùng nên thiết lập cài đặt trên trình duyệt như đã giải thích ở trên hoặc truy cập trực tiếp trang web của đối tác bằng cách nhấp vào các liên kết sau:

Danh mục cookies / Biện pháp hủy kích hoạt cookies
Cookies phân tích về hiệu suất / Google Analytics
Cookies được sử dụng để nhận diện và nhằm mục đích quảng cáo / Google Ads
Cookies mạng xã hội / Facebook

11 / KHẢO SÁT KINH DOANH

Công ty có thể thu thập và xử lý Dữ liệu để phục vụ cho hoạt động khảo sát kinh doanh bằng cách sử dụng phương tiện liên lạc điện tử, gọi điện thoại hoặc gửi thư truyền thống.

Công ty có thể trực tiếp thực hiện khảo sát kinh doanh hoặc thông qua các Đối tác.

Trong trường hợp như vậy, Người dùng sẽ (i) được thông báo trước về mọi hoạt động khảo sát kinh doanh và (ii) phải đồng ý với việc sử dụng thông tin và đưa ra thông báo đồng ý khi dữ liệu của họ được thu thập qua biểu mẫu liên hệ.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho Người dùng tới mức độ Người dùng có khả năng phản đối việc sử dụng miễn phí dữ liệu của họ, thì không cần có sự đồng ý trước đối với việc khảo sát kinh doanh các hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự.

Cuối cùng, người dùng được thông báo về việc có thể đăng ký bất cứ lúc nào và miễn phí đối với danh sách chặn cuộc gọi để không nhận các cuộc gọi từ Công ty.

12 / ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật và sẽ thông báo trước cho Người dùng bằng thông báo đặc biệt được đăng trên trang web.

13 / LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách bảo mật được soạn thảo bằng tiếng Pháp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật của nước Pháp.

Mọi tranh chấp phải được thông qua trước tòa án Pháp có liên quan.