Skip to content Skip to footer

Các điều khoản và điều kiện chung

1. THÔNG BÁO PHÁP LÝ
Trang web www.idecgroup-vietnam.fr được biên tập bởi Idec Group, công ty cổ phần với số vốn 13.650.780 € được đăng ký kinh doanh tại cơ quan Đăng ký Kinh doanh Paris với số đăng ký 411 136 583 và có trụ sở chính đặt tại Số 37, Đại lộ Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS.
Trang web được lưu trữ bởi OVH SAS với chi phí 500.000 euro tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Roubaix-Tourcoing – 424 761 419 00011 Mã APE 721Z – Số VAT:
FR 22-424-761-419-00011 Trụ sở chính:
140,Quai du Sartel – 59100 Roubaix – Pháp.
SĐT : +33 (0)8 203 203 63
Trang web www.idecgroup-vietnam.fr có mục đích nhằm giới thiệu các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Trang web hướng đến việc cung cấp dịch vụ thông tin điện tử về công ty.

2. ĐỊNH NGHĨA
Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện hiện tại, các thuật ngữ có ký tự đầu tiên viết hoa dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:
– “Khách hàng”: bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào mà công ty có ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho họ;
– – “Điều kiện chung”: đề cập đến các điều khoản và điều kiện hiện tại;
– “Dữ liệu cá nhân” hoặc “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm”: bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được xác định hoặc có thể được nhận dạng theo Quy tắc bảo vệ dữ liệu của Pháp;
– “Bản tin điện tử”: là bản tin định kỳ do IDEC Group phát hành cho Khách hàng;
– “Quy tắc bảo vệ dữ liệu của Pháp”: tất cả các thỏa thuận liên quan đến bộ Luật số 78-17 có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1 năm 1978 “liên quan đến tệp dữ liệu và quyền tự do cá nhân, được sửa đổi bởi Luật (“ Luật sửa đổi về dữ liệu máy tính ”) và Quy tắc chung áp dụng cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân số 2016/679 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2016 (được gọi là “RGPD” trong tiếng Pháp);
– “Người dùng”: một thể nhân đang sử dụng trang web.
– “Trang web”: là trang web có thể truy cập qua địa chỉ www.idecgroup-vietnam.fr.

3. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Truy cập vào xem trang web này có nghĩa là Người dùng chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung.
Công ty có quyền sửa đổi hoặc cập nhật nội dung trong Điều kiện chung tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước.
Vì vậy, chúng tôi kính mời quý người dùng đọc các nội dung điều kiện thường xuyên.
Trong trường hợp thực hiện sửa đổi, phiên bản sửa đổi của Điều kiện chung sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trực tuyến và nội dung sửa đổi sẽ áp dụng cho mọi lượt truy cập mới vào Trang web.

4. SỬ DỤNG TRANG WEB
4.1. Điều hướng trên trang web{2}
– Những lưu ý chung
Không có bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên trang web được hiểu là thông tin tiền hợp đồng liên quan đến các dịch vụ của Công ty, hoặc được coi là một hợp đồng đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.
Công ty không thể đảm bảo bí mật khi sử dụng e-mail hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác được người dùng sử dụng trên Internet mà có thể bị bên thứ ba thu thập do cách thức dữ liệu lưu thông trên mạng này.
Công ty có thể không chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra khi truy cập hoặc sử dụng trang web này, bao gồm bất kỳ thiệt hại hoặc vi rút nào có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của Người dùng hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác.
Mặc dù đã cố gắng một cách hợp lý trong việc cập nhật thông tin chính xác để công bố trên trang web, Công ty có thể không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sai hoặc thiếu sót nào.
Công ty có thể không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào do lỗi đánh máy nhầm địa chỉ hoặc thông tin cá nhân của Người dùng, hoặc do Người dùng gửi nhầm trên trang web hoặc gửi ở định dạng không đầy đủ.
Các tài liệu trên trang web này có thể bao gồm các thông tin dự báo về tình hình tài chính, kinh doanh và chiến lược của Công ty.
Nói chính xác hơn, những tuyên bố liên quan đến mục tiêu, ước tính, xu hướng của ban Giám đốc về các kết quả chỉ nên được coi là những dự báo.
Những dự báo được đưa ra bằng cách áp dụng giả thuyết này có thể được chứng minh là thiếu chính xác đồng thời phụ thuộc vào nhiều điều kiện kinh tế và tình hình tài chính chung.
Công ty không chịu trách nhiệm vì đã cập nhật các dự báo dựa trên các thông tin mới, các sự kiện khác hiện đang diễn ra hoặc trong tương lai.
– Liên kết đến các trang web khác
Trên trang web của Công ty có đường dẫn tới các trang web liên kết hoặc không liên kết khác.
Các trang web đó có nội dung độc lập với trang web của Công ty.
Công ty không có quyền kiểm soát hay chỉnh sửa nội dung của trang web khác.
Các liên kiết tới trang khác không thể hiện sự đồng thuận hay hợp tác giữa Công ty và các trang web này.
Đó là lý do vì sao Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, quảng cáo hay các yếu tố khác trên các trang web đó.
Chúng tôi xin nhắc lại với Người dùng rằng các trang web liên kết và không liên kết đều có các điều khoản và điều kiện riêng.
Việc tạo các siêu liên kết (liên kết đơn hoặc liên kết chìm) đến Trang web chỉ được cho phép khi có sự chấp thuận trước của Công ty.
4.2. Phát hành Bản tin điện tử
Công ty có quyền đình chỉ việc phát hành Bản tin điện tử.

5. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Người dùng công nhận rằng Trang web là tài sản độc quyền của Công ty.
Người dùng cũng công nhận rằng trang web và tất cả các yếu tố thuộc trang web, đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, logo, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh, video, bản vẽ, biểu đồ hoặc bất kỳ yếu tố nào khác (thương hiệu, bản quyền, bản vẽ hoặc mô hình hoặc bằng sáng chế) có thể được bảo vệ bằng quyền sở hữu trí tuệ.
Trong mọi trường hợp, Người dùng không được phân phối, sao chép, tái bản, sửa đổi, thay đổi hoặc truyền tải trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh mà không có sự cho phép trước của Công ty.
Thương hiệu và biểu tượng trên Trang web là tài sản của Công ty hoặc Công ty đã được phép sử dụng các nội dung này.
Không được cấp phép hoặc cấp quyền liên quan tới mọi nội dung nói trên khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty hoặc bên thứ ba, các bên đang nắm giữ quyền thương hiệu hoặc quyền đối với các logo trên Trang web.
Công ty có quyền tự bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp vi phạm bản quyền hoặc sử dụng sai quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ pháp luật.

6. HÌNH ẢNH ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB
Tranh hoặc ảnh chụp người hoặc địa điểm hiển thị trên trang web là tài sản của Công ty và/hoặc được Công ty sử dụng với sự đồng ý của các chủ sở hữu.
Không được phép sử dụng những tranh hoặc ảnh chụp này nếu không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của Công ty.
Mọi hành vi sử dụng trái phép có thể bị coi là vi phạm bản quyền, quyền hình ảnh, quyền cá nhân và mọi quy tắc khác áp dụng cho truyền thông hoặc quảng cáo.
Trang web có thể bao gồm các bản thuyết trình, mô hình 3D hoặc dự báo về các dự án trong tương lai hoặc các dự án đang được nghiên cứu.
Những nội dung minh họa này không phải là hợp đồng mà chỉ đơn thuần là những hướng dẫn nhưng vẫn là tài sản của người biên soạn và không được sử dụng nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của tác giả.

7. DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Trong phạm vi sử dụng trang web này, Công ty có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.
Bằng cách sử dụng trang web này và tạo trang cá nhân, Người dùng công nhận và chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân có thể được Công ty xử lý theo quy định của luật liên quan và theo các điều khoản trong Thỏa thuận Bảo mật.

8. MIỄN TRỪ VÀ BỒI THƯỜNG
Công ty hoặc các bên liên quan khác có liên quan đến Trang web có thể không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc các thiệt hại khác có thể phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.

9. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH
Các Điều kiện chung được soạn thảo và xuất bản bằng tiếng Pháp.
Phiên bản tiếng Pháp sẽ được ưu tiên và do đó sẽ là phiên bản mang tính quy định.
Trang web được lập bởi Công ty có trụ sở chính tại Pháp.
Trang web tuân thủ các ràng buộc bởi quy tắc và quy định của Pháp.

10. TRUY CẬP VÀO TRANG WEB
Quyền truy cập trang web có thể bị tạm dừng mà không cần thông báo trước, vì lý do kỹ thuật, bảo trì, chuyển giao, cập nhật hoặc do các ràng buộc liên kết mạng.
Công ty có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc làm gián đoạn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web, bao gồm cụ thể là nội dung, chức năng hoặc thời gian có thể truy cập vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng mà không cần thông báo trước.